Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby v spoločnosti VIRTA s.r.o.

Spracovanie a ochrana Vašich osobných údajov podlieha zákonu č. 18/2018 Z. z.

Osobitná úprava podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon”).
Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v § 2 Zákona. Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä tieto typy osobných údajov:

Osobné kontaktné údaje: napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul.
Pracovné kontaktné údaje: napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
Platobné informácie ako napr. číslo bankového účtu.
Údaje o korešpondencii a komunikácii ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
VIRTA prístupové práva a Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti VIRTA.
Informácie týkajúce za bezpečnosti ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).

A. Účely a ciele spracúvania Údajov podľa Zákona

Vo VIRTe spracúvame vaše Údaje na nasledovné účely:

Zákaznícka administratíva vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.
Direct marketing zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a na mieru šitými ponukami.
Dane a účtovníctvo z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom.
Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre zabezpečenie výkon služieb VIRTA, ako napr. set top box, router a pod., a aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše Údaje.
Komunikácia/IT monitoring budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi.
Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov môžeme spracovávať Údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať.
Dodržiavanie zákona možno budeme musieť spracovávať vaše Údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
Marketingové súhlasy rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.
Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ste ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s VIRTA nedosiahli vek 16 rokov nebude možné našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas.

B. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim Údajom

VIRTA ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše Údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše Údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše Údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.
K Údajom budú mať prístup naši poverení zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.
Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše Údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

C. Umiestnenie vašich Údajov

K vašim Údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. V prípade využívania služieb elektronických komunikácií v štátoch, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických, a kde platná právna úprava nezabezpečuje ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie a zároveň nie je možné zmluvne vyžadovať plnenie v rozsahu úpravy Európskej únie, nie je možné zaistiť bezpečnosť vašich Údajov.

D. Uchovávanie Údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do štyroch mesiacov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ osobitný zákon nevyžaduje ich uchovávanie.
Vaše Údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich Údajov.

E. Právny základ pre spracovávanie vašich Údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše Údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

F. Vaše práva podľa Zákona

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.
Vaše Údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť Údajov, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich Údajov, napríklad keď Údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať vaše Údaje, napríklad keď si myslíte, že Údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše Údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu Údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše Údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné Údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše Údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich Údajov.

Podpora pri správe Vašich práv na ochranu Vašich osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, zašlite nám otázku na sukromie@virta.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.